Hoe vraag je een vergunning oftewel een omgevingsplan activiteit aan?

Je wilt iets aan je huis, tuin, bedrijf of terrein veranderen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk om te checken of je hier een vergunning voor nodig hebt. Nu we te maken hebben met de Omgevingswet spreken we echter niet meer van een vergunning, maar een omgevingsplan activiteit. In dit artikel leggen we je uit hoe je deze aanvraagt.

image

Voordat je met de aanvraag van je vergunning begint, adviseren wij om een overzicht te maken van alle wensen die je hebt. Stel je wilt in eerste instantie een buitenbak aanleggen, maar binnenkort ook een schuilstal. Dan is het verstandig om dit samen te pakken. Zo hoef je maar één keer uit te zoeken welke regels er gelden voor deze activiteiten op jouw locatie en schets je een compleet beeld van de situatie.

 

Wel of geen vergunning nodig?

Als de activiteit waar jij een vergunning voor wilt aanvragen direct past binnen het omgevingsplan, dan heb je vaak geen vergunning nodig. Wanneer het niet helemaal duidelijk is, kan je een verzoek beoordeling vergunningsvrij bouwen bij de gemeente indienen. Zij beoordelen of het initiatief daadwerkelijk vergunningsvrij is of dat er eventuele maatregelen of toch vergunningen nodig zijn. Mocht je een vergunning nodig hebben dan heb je twee opties om deze aan te vragen via een Omgevingsvergunning Omgevingsplan Activiteit (OPA) of via de Omgevingsvergunning Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA).

 

Omgevingsvergunning Omgevingsplan Activiteit paardenhouder

Wanneer er in het omgevingsplan een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen kan er gebruik worden gemaakt van een Omgevingsvergunning Omgevingsplan Activiteit. Een afwijkingsbevoegdheid betekent dat de activiteit mogelijk is wanneer uit een onderbouwing of onderzoek blijkt dat het niet leidt tot een verandering of disbalans van functies en activiteiten binnen een goede ruimtelijke ordening.

 

Bij deze aanvraag hoort een korte ruimtelijke onderbouwing waarin de situatie wordt uitgelegd en wordt getoetst aan de criteria uit het omgevingsplan. Daarnaast is er vrijwel altijd een tekening nodig om aan te tonen waar de activiteit plaatsvindt en hoe deze eruit komt te zien. Soms zijn er ook extra onderzoeken nodig.

 

Voor een OPA kan een reguliere procedure worden gevolgd. Deze duurt normaal gesproken 8 weken. De beslistermijn kan worden verlengd met 6 weken.

image

Omgevingsvergunning Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit

Is het initiatief niet direct mogelijk volgens de regels in het omgevingsplan of een afwijkingsbevoegdheid? Dan kan er gebruik worden gemaakt van een BOPA. In de bestemmingsplannen waren regelmatig wijzigingsbevoegdheden opgenomen, deze bestaan sinds 1-1-2024 niet meer. Wel kan er nog gebruik van worden gemaakt middels een BOPA. Voordat je een aanvraag omgevingsvergunning voor een BOPA indient, kan het handig zijn dat er een vooroverleg heeft plaatsgevonden of dat je hebt onderzocht wat belanghebbenden hiervan vinden. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning word je altijd de vraag gesteld of je aan deze zogenoemde participatie hebt gedaan. Ook kan de gemeente dit verplicht stellen bij een aanvraag.

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet voor paardenhouders

Heb je dit allemaal op orde? Dan dien je je aanvraag in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De beslistermijn begint te lopen vanaf de datum dat je aanvraag wordt ontvangen door het bevoegd gezag. Dit bevoegd gezag bestaat meestal uit het college van burgemeester en wethouders dat je een bevestiging stuurt met de datum van ontvangst. Allereerst wordt je aanvraag beoordeeld op of deze compleet is. Daarbij wordt gekeken of de aanvraag voldoet aan de vereisten uit artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Is er te weinig informatie aangeleverd dan krijg je de mogelijkheid om de aanvraag alsnog compleet te maken. Let erop dat je op tijd de juiste gegevens aanlevert. Als je dat niet doet of de aanvraag is hierna nog steeds niet behandelbaar dan wordt de aanvraag mogelijk niet meer opgepakt.

image

Uitgebreide of reguliere procedure?

Daarna wordt er door het bevoegd gezag gekeken welke procedure van toepassing is: een reguliere procedure of een uitgebreide procedure. Meestal wordt er voor de reguliere procedure gekozen waarbij de beslistermijn 8 weken is, met een verlenging naar 12 weken wanneer instemming van een ander bestuursorgaan vereist is. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken, wat bekend gemaakt moet worden binnen de beslistermijn. De uitgebreide procedure is vooral anders vanwege de langere beslistermijn. Bij deze procedure heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om binnen 6 maanden te reageren met wederom een verlenging van 6 weken. Als ze hier gebruik van willen maken, moeten ze dit echter wel binnen 8 weken na ontvangst laten weten. Ruim voor het verstrijken van de beslistermijn wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Iedereen kan tot uiterlijk zes weken na de publicatiedatum van het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren brengen.

 

Bij een BOPA-aanvraag hoort een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing zoals deze voorheen ook bij een wijzigingsbevoegdheid hoorde. Ook is het de bedoeling dat je alle bijbehorende onderzoeken en bouwtekeningen al toevoegt bij deze aanvraag. Voordat je de uiteindelijke aanvraag indient moet je eerst nog een principeverzoek indienen om na te gaan of het initiatief draagvlak heeft. Belangrijk om te melden is dat de gemeente niet verplicht is medewerkingen te verlenen aan een BOPA-aanvraag.

 

Meer lezen over de Omgevingswet? Bekijk ook onze andere artikelen hierover:

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Expert en strategisch adviseur hippische ruimtelijke ordening