Gevolgen nieuwe I&R op vergunningen en mestboekhouding

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) is inmiddels ingevoerd. Alles wat nieuw is, is spannend en daarom krijgen we veel vragen binnen in relatie tot ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of dit invloed heeft op de mestboekhouding of op je vergunningen. In dit artikel zetten we de meeste gevraagde informatie voor je op een rijtje.


 Risico op controle

In principe kon de gemeente altijd al gewoon op de stoep staan voor een milieucontrole. De komst van de nieuwe I&R levert op dat gebied dus geen extra risico. Wel is het zo dat alle overheden toegang hebben tot het systeem van de RVO en het aantal geregistreerde paarden op de locatie kunnen inzien. In welke mate dit wordt gebruikt om de mestboekhouding of milieuvergunning mee te toetsen is echter nog niet bekend. Vanaf het nieuwe jaar zullen de controles op het op orde hebben van de I&R starten, maar er is bekend dat deze al op paardenhouderijen zijn voorgekomen tijdens een standaard milieucontrole.

image

Aantal paarden hobbymatig houden

De Wet milieubeheer en het bijbehorende activiteitenbesluit geven aan dat je vanaf vijf paarden meldingsplichtig bent. Dan maakt het eigenlijk niet uit of je hobbymatig of bedrijfsmatig bezig bent volgens de wet. In de praktijk werd daar nooit heel streng naar gekeken, maar daar gaat nu waarschijnlijk wel verandering in komen. Daar komt nog bij dat er vaste jurisprudentie is wat andere zaken over hobbymatig houden van dieren betreft. Daaruit komt in grote lijnen naar voren dat je acht paarden hobbymatig mag houden. Wat wel bepalend is om te beoordelen of je bedrijfsmatig paardenhouder bent, zijn de volgende criteria:
·      Worden er commerciële activiteiten uitgevoerd
·      Is er een inschrijving bij de KvK
·      Is er sprake van een winstoogmerk van de paarden
·      Zit er continuïteit in de houderij en is het paardenbestand constant
·      Is de houderij (gedeeltelijk) afhankelijk van verdiensten
·      Is de kring van gebruiker niet beperkt (tot familie of buren)
·      Is er sprake van een huisvesting of inrichting wat betreft Wet milieubeheer
 

Mestboekhouding

Bovenstaande vaststelling is een belangrijk gegeven wanneer je het hebt over mestboekhouding. Als bedrijfsmatig paardenhouder ben je namelijk verplicht om een mestboekhouding bij te houden, terwijl een hobbymatige paardenhouderij niet valt onder de Meststoffenwet. Wanneer paarden bedrijfsmatig worden gehouden valt de grond onder landbouwgrond volgens de Meststoffenwet en moet je je houden aan gebruiksnormen. Vanaf een productie vanaf 350 kg stikstof - wat neerkomt op ongeveer zes paarden of drie hectare landbouwgrond - ben je verplicht om ook een mestboekhouding bij te houden waarin je vermeldt wat de mestproductie, -plaatsingsruimte en -afvoer is. Daarnaast moet je per maand bijhouden hoeveel paarden er op het bedrijf zijn. Deze hoeveelheden moeten aan wettelijke normen voldoen anders loop je kans op hoge boetes. Door de nieuwe verplichte I&R, waarbij paarden die zich langer dan 30 dagen op de locatie bevinden geregistreerd moeten worden bij de RVO, is een kloppende administratie nog belangrijker. Het aantal paarden dat geregistreerd staat in het systeem van de RVO moet namelijk wel exact aansluiten op de aantallen in de mestboekhouding.

image

Milieuvergunning

Voor de milieuvergunning is het niet per se van toepassing of je bedrijfsmatig bezig bent, maar wanneer je meer dan vijf pony’s of paarden houdt ben je meldingsplichtig. Wanneer de aantallen veranderen moet je opnieuw een melding indienen.
Voor je milieuvergunning is het dus wel degelijk belangrijk hoeveel paarden er officieel op het bedrijf staan geregistreerd. Paarden die tijdelijk (korter dan 30 dagen) op het bedrijf staan hoef je niet mee te nemen in de I&R registratie, maar de box waarin het paard verblijft geldt als één paard op je milieuvergunning of -melding. 

Wet natuurbescherming

Als een bedrijfsactiviteit stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, moet je als eigenaar van het bedrijf uitzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Of je deze vergunning nodig hebt is geheel afhankelijk van je locatie, je type bedrijf, het aantal dieren op het bedrijf, de afstand tot een Natura 2000-gebied en de wijze waarop je je dieren houdt. Deze vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming moet je niet verwarren met de milieuvergunning. Dit zijn twee aparte vergunningen. We maken het vaak mee dat iemand een milieuvergunning heeft voor vijftig paarden en op de Wet natuurbescherming staan maar dertig paarden. Hoeveel paarden mag je dan houden? Je zou denken dat je hierbij altijd voor het laagste aantal moet gaan als basis, maar het kan ook zo zijn dat je dermate ver van een Natura 2000-gebied afzit dat hier een minimale waarde voor is gebruikt. Wil je zeker weten hoe dit in jouw situatie zit? Neem dan contact met ons op.

image

Belangrijk om te weten

Om de administratie van een paardenhouderij goed sluitend te krijgen en alle (nieuwe) regels na te leven is het belangrijk om voor je locatie waar paarden worden gehouden een UBN-nummer aan te vragen. Daarnaast moeten de paarden die op de locatie staan hieraan worden gekoppeld. Wanneer de paarden niet geregistreerd staan in de database is het mogelijk om deze aan te melden via een Nederlands stamboek of aan te melden als geïmporteerd paard via de RVO. Houd goed in de gaten of het aantal paarden invloed kan hebben op een verandering van je milieuvergunning of mestboekhouding om hier vervolgens direct op te anticiperen.
 
Op dit moment is het aanmelden van een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nog gratis, als ook de wijzigingen die je aanbrengt zoals het aan- en afmelden van paarden in het systeem. Vanaf 2022 gaan hiervoor kosten worden gerekend in de vorm van een jaarbedrijf voor een UBN en vaste bedragen voor het doorvoeren van wijzigingen.

Heb je nog vragen? Ik sta graag voor je klaar.

Feije Smies - van Eijndhoven

Feije Smies - van Eijndhoven

Adviseur ruimtelijke ordening | Buitengebied | Paardenhouderij | Milieu