Bestemmingsplan wijzigen

Nadat je principeverzoek is goedgekeurd door de gemeente kan je aan de slag met het bestemmingsplan wijzigen of een wijzigingsbevoegdheid. Dit is nodig wanneer je de bestemming van de locatie verandert, bijvoorbeeld van agrarisch naar wonen of naar paardenhouderij of wanneer je bijvoorbeeld het bouwblok wilt vergroten. Mount advies stelt het bestemmingsplan voor je op en we begeleiden het gehele proces wat er bij komt kijken. Een bestemmingsplanprocedure duurt lang. Wij zorgen voor alle contacten en houden de vaart er in. 

Lees ervaringen van anderen
image

Verandering in functie

Van veehouderij naar paardenhouderij kan daarbij ook een verandering van functie zijn, al is dat gemeenteafhankelijk. Sommige gemeentes leggen per locatie precies vast wat voor bedrijf daar mag zitten, maar er zijn ook gemeentes die dat wat meer vrij laten en binnen de bestemming agrarisch verschillende bedrijven toestaan. Een paardenfokkerij valt daarbij binnen agrarisch, maar een handelsstal past niet altijd in deze beschrijving. In de omgevingsscan kijken we al naar deze bestemming en de invulling hiervan door de gemeente om te kijken of een bestemmingsplanwijziging echt noodzakelijk is.

image

Terinzagelegging van bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan ter inzage. Sommige gemeenten kiezen ervoor om eerst een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit voorontwerp ligt zes weken voor iedereen ter inzage en hiertegen kan een inspraakreactie ingediend worden. Het is verplicht om een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, ook deze ligt zes weken ter inzage. Hiertegen mag iedereen een zienswijze indienen. Aan de hand van deze zienswijzen moet het bestemmingsplan mogelijk aangepast worden. 

 

image

Vaststellen bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Als het ontwerp bestemmingsplan niet meer is aangepast treedt dit plan bij de vaststelling direct in werking. Als er nog wel zaken veranderd zijn, doordat er bijvoorbeeld een zienswijze is overgenomen, is er sprake van een gewijzigde vaststelling. Het bestemmingsplan moet dan nog een keer voor zes weken ter inzage gelegd worden voordat het in werking treedt. Na de vaststelling gaan we direct aan de slag met de vergunning aanvraag. 

image