Inspraak en zienswijze indienen

Wanneer er in de buurt van je locatie een bestemmingsplan wordt gewijzigd, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor jouw bedrijf of woning. Of de gemeente herziet een geheel bestemmingsplan waar je perceel onderdeel van uitmaakt. Het is dan van belang om de gevolgen voor jouw perceel inzichtelijk te maken en indien nodig een inspraakreactie en daarna een zienswijze in te dienen. Jij wordt volgens de wet geacht om zelf in de gaten te houden wanneer er wijzigingen plaatsvinden en daarop actie te ondernemen in de vorm van het indienen van een zienswijze. Let op: je hebt altijd maar 6 weken de tijd om een inspraak reactie of zienswijze in te dienen op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage ligt.

image

Reageren op een bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan ter inzage. Sommige gemeenten kiezen ervoor om eerst een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit voorontwerp ligt zes weken voor iedereen ter inzage. Hierop mag je een inspraakreactie indienen. Er wordt altijd een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, ook deze ligt zes weken ter inzage. Hiertegen kan iedereen een zienswijze indienen. De gemeente toets hierbij wel of je belangenhebbende bent, alleen dan wordt je zienswijze in behandeling genomen. Bij het indienen van een zienswijze kijken we natuurlijk wel van tevoren of het zin heeft. Doet de buurman bijvoorbeeld iets wat mag, dan wijst de gemeente de zienswijze af en is het geldverspilling.

image

Herzien

Waarom is het belangrijk om te checken of  en hoe de gemeente een bestemmingsplan herziet? Hieronder lees je twee voorbeelden waarbij het heel verstandig was dat we op een bestemmingsplan reageren. 

Voorbeeld 1: Wij hebben met een zienswijze gereageerd op een bestemmingsplan waarbij het bedrijf van de buren werd omgezet naar een woonbestemming. In dit voorbeeld behartigden we de belangen van het bedrijf wat op korte afstand ligt van de nieuwe woonbestemming. Bij deze wijziging was de milieuwetgeving niet geheel correct toegepast, waardoor het bedrijf geen ontwikkelingsruimte meer had omdat het beperkt zou worden door de nieuwe burgerwoning. In dat geval maken we zelf niet het bestemmingsplan, maar reageren op dat van een ander. Je ziet dit vaak wanneer een agrarische bestemming omgezet wordt naar een woonbestemming. 

image

Voorbeeld 2: We zijn daarnaast wel eens tegengekomen dat er een vergunning is verkregen voor een woning die op dat moment niet is gebouwd en waarvan de vergunning is verlopen en uiteindelijk door de gemeente is ingetrokken. Op het moment dat de gemeente het bestemmingsplan herzag, heeft de gemeente het bouwblok verwijderd met de veronderstelling dat deze mensen de bouwvergunning niet meer nodig hadden, zonder dit te communiceren. Deze mensen hadden niet gezien dat het bouwblok verwijderd werd en kwamen daar pas achter toen ze opnieuw de bouwvergunning wilden aanvragen. Als ze dit toen wel hadden gezien dan hadden we daar een zienswijze voor kunnen indienen dat het onterecht is om het bouwblok eraf te halen. Nu moest er een hele nieuwe bestemmingsplan procedure doorlopen worden, voordat er weer een bouwvergunning aangevraagd kon worden.

image